"ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ" ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ

ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠣᠴᠢᠬᠤ᠄ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ, ᠬᠠᠢᠯᠲᠠ

ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠳ ᠢ ᠰᠣᠩᠭ᠋ᠣᠵᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ Enter ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠢ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃

ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ: (ᠣᠳᠣ) = ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ (ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) = ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ = ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ

"http://wikitoli.org/index.php/ᠨᠢᠭᠤᠷ_ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ" ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ