ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ

ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠣᠴᠢᠬᠤ᠄ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ, ᠬᠠᠢᠯᠲᠠ

ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ:

ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠭᠷᠦᠢᠫ ᠦᠨ: ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃


ᠲᠠ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠺᠣᠳ᠋ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ:

ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠳ:

ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ᠃

"http://wikitoli.org/index.php/ᠨᠢᠭᠤᠷ_ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ" ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ