ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ (ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠺ) (statistic) ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ

ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠣᠴᠢᠬᠤ᠄ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ, ᠬᠠᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ (statistic)
ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ100
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ
(ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ᠂ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠨᠡ ᠸᠢᠺᠢ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠃)
432
ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠹᠠᠢᠯ25
ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ (statistic)
ᠸᠢᠺᠢ ᠲᠣᠯᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠢᠰᠢᠬᠢ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ2,499
ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ5.78
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ (statistic)
ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ 6
ᠪᠠᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ (ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ)
(ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ 30 ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ)
-1
ᠷᠣᠪᠣᠲ ᠨᠤᠭᠤᠳ (ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ)0
ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠣᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠳ (ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ)2
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠤᠳ (ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ)3
"http://wikitoli.org/index.php/Special:Statistics" ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ