ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠣᠴᠢᠬᠤ᠄ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ, ᠬᠠᠢᠯᠲᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠢᠯᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ / ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠬᠦ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠬᠡ

ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠪᠠ ᠯᠣᠭ ᠤᠳ

ᠮᠧᠳᠢᠶᠠᠳᠢᠶᠠᠺᠢ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠸᠢᠺᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠦᠳ

ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠦᠳ

"http://wikitoli.org/index.php/Special:SpecialPages" ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ