ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ

ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠣᠴᠢᠬᠤ᠄ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ, ᠬᠠᠢᠯᠲᠠ

ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠸᠢᠺᠢ ᠳᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ
ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠰᠦᠭ:
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ (ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ)
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ
ᠷᠣᠪᠣᠲ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ
(±123)
ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠲᠤ (byte) ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠬᠤ 50 | 100 | 250 | 500 ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ | ᠷᠣᠪᠣᠲ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ | ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ | ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ | ᠮᠢᠨᠦ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ

22 ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ 2017 15:05 ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢᠰᠢᠬᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ
   

21 ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ 2017

    11:14  ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦᠢ‎‎ (6 ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ | ᠲᠡᠦᠬᠡ) . . (+8,637). . [ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ‎ (6×)]
      11:14 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (+1). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) (ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ)
      11:12 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (+527). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ)
      11:03 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (+612). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ)
      10:52 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (-235). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) (ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ)
      10:46 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (+29). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ)
     09:57 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (+7,703). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) (ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠪᠡ: "=== ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦ ᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ===   1. ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ...")
     09:55  ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦᠢ‎‎ (2 ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ | ᠲᠡᠦᠬᠡ) . . (+622). . [ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ‎ (2×)]
      09:55 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (+4). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) (ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦ ᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ)
      09:38 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (+618). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) (ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦ ᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ)

17 ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ 2017

    08:45  ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦᠢ‎‎ (13 ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ | ᠲᠡᠦᠬᠡ) . . (+9,466). . [ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ‎ (13×)]
      08:45 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (-11,553). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) (ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦ ᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ)
      07:50 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (+62). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) (ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ)
      07:49 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (-233). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) (ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦ ᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ)
      07:46 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (-63). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) (ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦ ᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ)
      07:33 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (-879). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) (ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦ ᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ)
      07:26 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (-541). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) (ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ)
      07:25 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (+19,125). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ)
      07:24 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (+1,789). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) (ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ)
      07:06 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (+132). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ)
      07:04 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (+811). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ)
      06:53 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (-1,283). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ)
      05:11 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (-18). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ)
     05:08 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (+2,117). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) (ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠪᠡ: "==ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ( ᠨᠢᠭᠡ ) == {| |- |align="center" style=" background-color:#D1EEEE;" |ᠤᠯᠠ...")
     07:25  « ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ »  ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ‎ (ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ | ᠲᠡᠦᠬᠡ) . . (0). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ)
     05:08  ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦᠢ‎‎ (2 ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ | ᠲᠡᠦᠬᠡ) . . (+56). . [ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ‎ (2×)]
      05:08 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (+4). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ)
      05:00 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (+52). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ)

16 ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ 2017

    23:18  ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦᠢ‎‎ (2 ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ | ᠲᠡᠦᠬᠡ) . . (+22,419). . [ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ‎ (2×)]
      23:18 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (-2,461). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ)
     23:15 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (+24,880). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) (ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠪᠡ: "ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠬᠣᠣᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠢᠭ...")
     23:11  « ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ »  ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ‎ (ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ | ᠲᠡᠦᠬᠡ) . . (+328). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ)

15 ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ 2017

     23:46  «ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ »  ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ‎‎ (13 ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ | ᠲᠡᠦᠬᠡ) . . (+3,814). . [ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ‎ (13×)]
      23:46 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (+773). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ)
      23:41 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (+825). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ)
      23:35 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (+136). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ)
      23:30 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (+206). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ)
      23:19 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (-151). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ)
      23:14 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (-35). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) (ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠦᠭᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ)
      23:13 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (+1,339). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯ)
      22:50 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (+47). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) (ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠡᠰ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ)
      22:49 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (-1,572). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ)
      22:25 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (+4). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ)
      22:24 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (+683). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ)
      22:12 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (+779). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ)
      22:01 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (+780). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ)
    22:39  ᠥᠭᠡᠬᠦ‎‎ (3 ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ | ᠲᠡᠦᠬᠡ) . . (+1,480). . [ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ‎ (3×)]
      22:39 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (+1). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) (ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ)
      22:39 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (+862). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ)
     22:30 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (+617). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) (ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠪᠡ: " == ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ ==   ᠥᠭᠡᠬᠦ ᠴᠦ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠪᠤᠯ...")
"http://wikitoli.org/index.php/Special:RecentChanges" ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ