ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ

ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠣᠴᠢᠬᠤ᠄ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ, ᠬᠠᠢᠯᠲᠠ

ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠸᠢᠺᠢ ᠳᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ
ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠰᠦᠭ:
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ (ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ)
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ
ᠷᠣᠪᠣᠲ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ
(±123)
ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠲᠤ (byte) ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠬᠤ 50 | 100 | 250 | 500 ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ | ᠷᠣᠪᠣᠲ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ | ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ | ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ | ᠮᠢᠨᠦ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ

10 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ 2017 23:00 ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢᠰᠢᠬᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ
   

8 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ 2017

    00:28  ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ 10 ᠡᠷᠳᠡᠮ‎‎ (2 ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ | ᠲᠡᠦᠬᠡ) . . (+1,113). . [ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ‎ (2×)]
      00:28 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (+108). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ)
     00:26 (ᠣᠳᠣ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) . . (+1,005). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) (ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠪᠡ: " == ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠦᠪ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ == == ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢᠩᠭᠤ ᠬ...")
     00:22  «ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ »  ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ‎ (ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ | ᠲᠡᠦᠬᠡ) . . (+83). . ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) (ᠶᠤᠰᠦ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ  ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ)
"http://wikitoli.org/index.php/Special:RecentChanges" ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ