ᠪᠡᠯᠡᠭᠲᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ

ᠸᠢᠺᠢ ᠲᠣᠯᠢ-ᠡᠴᠡ
ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠣᠴᠢᠬᠤ᠄ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ, ᠬᠠᠢᠯᠲᠠ

ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠤᠭᠲᠤᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭᠦᠷ ᠢᠯᠳᠠᠰᠦ ᠲᠠᠢ᠃